600 NOK / wniosek o AAP 

do czasu otrzymania decyzji z NAV o Arbeidsavklaringspenger konsultacje telefoniczne gratis

Regulamin

*Przeczytanie zajmie chwilkę, a upewnisz się że zasady są proste i czytelne

Dział I
Ogólne warunki świadczenia usług

§ 1
Podstawą realizacji zlecenia jest złożenie przez Ciebie zamówienia.
§2
Jesteś obowiązany do podania wszystkich danych niezbędnych do wykonania usługi/zlecenia. Również wszelkiej wymaganej i niezbędnej dokumentacji - tej która jest wymagana w norweskich instytucjach, nic ponad to nie musisz nam wysyłać.

§3
Kontakt z obsługą klienta dotyczący świadczonych usług i odbywa się drogą telefoniczną pod następującymi numerami telefonu: +47 463 743 08 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.arbeidsavklaringspenger.pl/kontakt.html

§4
Jesteś świadomy regulaminu i zobowiązujesz się do przestrzegania postanowień. Po zaakceptowaniu Regulaminu przez Ciebie, niniejszy Regulamin uznać należy za integralną część umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.


Dział II
Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług / wykonanie zlecenia

§ 1
Podmiotem świadczącym usługi jest zatwierdzona przez Brønnøysundregistrene firma w norwegii POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI, z siedzibą przy Rypeveien 73B, 3420 Lierskogen, Norwegia z numerem organizacyjnym 926 701 576 zwanym dalej jako ''firma''.

§ 2.
Firma świadczy usługi Polakom w zakresie konsultacji (wnioski, zasiłki, rozliczenia)

§3
Usługi świadczone przez firmę są odpłatne, a cennik jest opublikowany pod adresem https://www.tomek.no/ceny.html.

§4
Dokumenty dostarczane przez Ciebie będą w formie elektronicznej i przesłane na adres firmy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§5
Przekazanie danych osobowych oraz dokumentów jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi /zlecenia.

§6
Odpowiadasz za to aby w odpowiednim terminie dostarczyć kompletną dokumentację, niezbędną do wykonania zamówionej usługi/zlecenia. W przypadku, kiedy przekazana dokumentacja jest niekompletna, zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail z prośbą o uzupełnienie dokumentacji. W sytuacji takiej, rozumiesz i godzisz się, że to może mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania usługi/zlecenia.

§7
Rozumiesz i godzisz się, że wysłanie dokumentacji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług konsultingowych drogą elektroniczną.


Dział III
Warunki płatności za Usługi

§1
Opłatę za usługę pobiera się przed wykonaniem usługi.

§2
W przypadku niewykonania usługi opłata jest zwracana na konto z którego wpłyneła, w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania zwrotu opłaty.

§3
Żądanie zwrotu obdywa się pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby firmy lub SMS / VIPSS na tel. +47 463 743 08.

§4
Akceptując niniejszy regulamin oraz zawierając umowę z firmą, Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Jeżeli chcesz fakturę w formie papierowej musisz wcześniej o tym poinformować w formularzu, który będziesz wypełniał(a). W przypadku faktury papierowej jest doliczana z automatu opłata za wystawienia faktury papierowej i jej przesłanie pocztą tradycyjną w kwocie nok 90,-


Dział IV
Odstąpienie od Umowy.

§ 1
Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w okresie 14 dni od jej zawarcia.

§ 2
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, kiedy wyrazisz zgodę na wykonanie usługi przed 14- dniowym terminem na odstąpienie od umowy.

§ 3
Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach kiedy dokumentacja otrzymana od usługobiorcy jest niekompletna i nie pozwala na realizację usługi, kiedy dokumentacja jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do autentyczności.


Dział V
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

§ 1
Wszelkie dane w tym również dane osobowe pozyskane lub przetwarzane przez firmę w ramach i w związku z prowadzoną działalnością w tym wobec użytkowników strony internetowej tomek.no, klientów, objęte są poufnością oraz chronione poprzez stosowane zasady i procedury zapewniające odpowiednią dbałość o bezpieczeństwo tych danych. Wypełnia to wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 2
Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarzanych na podstawie niniejszego Regulaminu jest usługodawca POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI, z siedzibą przy Rypeveien 73B, 3420 Lierskogen w Norwegii, z numerem organizacyjnym 926 701 576. Podmiotem zewnętrznym z którym firma POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI ma podpisaną umowę powierzenia danych jest firma Smarthost Sp. z o.o. ul. Partyzantów 1 42-217 Częstochowa NIP: 573-287-48-47 tel. 34 307 01 07

§ 3
Przysługuje Tobie prawo do wglądu, zmiany lub żądania usunięcia swoich danych, chyba że muszą one być zachowane w celach określonych przez prawo norweskie. Wówczas niektóre dane mogą zostać usunięte dopiero po upływie określonego prawem czasu. Kontaktować się w sprawach związanych z RODO należy pisemie poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział VI
Postanowienia końcowe

§ 1
Wszelka korespondencja pomiędzy firmą a usługobiorcą jest poufna i stanowi element tajemnicy firmowej, z której obowiązku zachowania zwolnić może jedynie Sąd.

§ 2
Wszelkie sprawy kierowane na drogę sądową powinny odbywać się za zgodą i wiedzą firmy, po wyczerpaniu firmowej wewnetrznej procedury odwoławczo-reklamacyjnej.

§ 3
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 roku i ma zastosowanie do usług świadczonych od tej daty.

§ 4
Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie poprzez umieszczenie jego zaktualizowanej wersji na stronie pod adresem https://www.arbeidsavklaringspenger.pl/wniosek-o-aap/8-zasilki-z-nav/22-regulamin.html. Zaktualizowany Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych po dniu aktualizacji.

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące na terytorium Królestwa Norwegii, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt

POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI
org. nr. 926 701 576

Rypeveien 73B
Lierskogen
3420
Norwegia

+47 463 743 08

tomek@tomek.no

Profesjonalna pomoc z NAV

600 NOK / wniosek o AAP

Koszt przygotowania i złożenia wniosku o AAP to 600 NOK
Dane do przelewu w walucie z Norwegii:
nr konta: 9802 4821 617 
 
Jeżeli przelewasz z Polski ustaw walutę NOK
Odbiorca: POMOC POLAKOM W NORWEGII - ZYSKOWSKI 
IBAN-nummer: NO76 9802 4821 617 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 
VIPSS +47 463 743 08 
Podaj w tytule przelewu swoje imię i nazwisko